บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ภาพประกอบ เรื่อง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดยะลา

เนื้อหาโดย ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เนื้อหาเป็นแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน (Local Wisdom)มีลักษณะเด่น คือมีความเชี่ยวชาญที่เฉพาะเจาะจงและอยู่ในท้องถิ่นทำให้เข้าถึงได้ง่าย

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา โดย..มุญาฮิดีน อับดุลสอมะ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการมนุษย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการมนุษย์

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
รอบรู้ธงชาติอาเซียน 10 ประเทศวิษณุ เพชรประวัติ
บวกเลขคณิตศาสตร์

การทดสอบบวกเลข ฝึกสมอง ประลองปัญญา เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
เรื่อง 10 สถานที่เที่ยวน่าไปในอาเซียน (application androidไฟล์ .apk)

10 สถานที่เที่ยวน่าไปในอาเซียน

วิษณุ เพชรประวัติ
เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (application androidไฟล์ .apk)

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

วิษณุ เพชรประวัติ
เรื่องรอบรู้ประชาคมอาเซียน (application androidไฟล์ .apk)

รอบรู้ประชาคมอาเซียน

วิษณุ เพชรประวัติ
เรื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนา (application androidไฟล์ .apk)

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วิษณุ เพชรประวัติ

Pages