เกี่ยวกับเรา

สื่อการเรียนรู้

เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อที่ตนเองสนใจได้