VirtualBox

     เบื่อที่ต้องดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง หรือต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องอยู่บนเครื่องเดียว โปรดอ่าน VirtualBox

โดย: 
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา