เว็บช่วยสอน

ภาพประกอบ เรื่อง
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องการออกแบบชุดสตรี : ผ้าปาเต๊ะ โดย...อูมัยมะห์ อีซอ ศิลปนิพนธ์ เรื่องการออกแบบชุดสตรี : ผ้าปาเต๊ะ โดย...อูมัยมะห์ อีซอ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องการออกแบบชุดสตรี : ผ้าปาเต๊ะ โดย...อูมัยมะห์ อีซอ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
การจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพอาจารย์กำธร เกิดทิพย์